W dziedzinie planowania zapasów i zaopatrzenia materiałowego dwa zagadnienia mają podstawowe znaczenie:

- utrzymywanie zapasów w rozmiarach niezbędnych dla niezakłóconego toku produkcji, a przy tym w racjonalnych granicach, czego bezpośrednim efektem jest możliwość wykorzystania wszelkich rezerw w tym zakresie do wykonania szerszego programu produkcyjnego w tej samej lub innej jednostce gospodarczej i tym samym pomnożenie produktu społecznego i dochodu narodowego,

Po ustaleniu wielkości i struktury zatrudnienia można przystąpić do sporządzenia planu funduszu płac. W tym celu trzeba najpierw ustalić średnią płacę godzinową poszczególnych kategorii robotników różnych grup lub średnią płacę roczną.

Opracowanie tej części planu wiąże się ściśle zarówno z planowaniem produkcji, jak i danymi w zakresie postępu technicznego, doskonalenia technologii produkcji i organizacji pracy. Bowiem podstawowym założeniem polityki gospodarczej jest zrealizowanie zadań produkcyjnych przy najmniejszych nakładach pracy żywej.

Najważniejszą częścią składową planu techniczno-ekonomicznego jest plan produkcji, któremu należy poświęcić najwięcej uwagi. Chodzi bowiem o produkcję mającą coraz lepiej i wszechstronniej zaspokajać potrzeby społeczne.

Plan techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego składa się z następujących, podstawowych planów cząsteczkowych (odcinkowych):

- planu produkcji,

- planu zatrudnienia i funduszu płac,

- planu zaopatrzenia w maszyny i środki transportu,

- planu zaopatrzenia materiałowego,

- planu nakładów na inwestycje i remonty,

- planu kosztów,

- planu finansowego.

Niektóre spośród przekazywanych wskaźników mają charakter dyrektywny, np. spis oraz terminy przekazywania ważniejszych zakończonych zadań lub obiektów w generalnym lub częściowym wykonawstwie, osobowy fundusz płac czy bezosobowy fundusz płac inne mają charakter informacyjny, .pomocniczy. Zadania dyrektywne są czynnikami determinującymi plan przedsiębiorstwa, ale nie uwalniają go od samodzielnego ujawniania potrzeb użytkowników i wyboru środków ich zaspokajania.

Przy opracowywaniu planu techniczno-ekonomicznego trzeba brać pod uwagę nie tylko obowiązujące zasady działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz obowiązujące przepisy i wytycz- ne o charakterze metodycznym . Punktem wyjścia do prac nad projektem planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa są:

- założenia do planu 5-letniego, a zwłaszcza dotyczący danego roku jego wycinek,

Przez plan techniczno-ekonomiczny rozumie się szczegółowy roczny plan gospodarczy, opracowywany przez przedsiębiorstwo na podstawie otrzymanych zadań wynikających z rocznego narodowego planu gospodarczego. Plan techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa - stanowiąc odzwierciedlenie podstawowych założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego (NPSG) - nie jest jednak wycinkiem planu centralnego.

Kierownik jednostki sprawuje osobiście ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej. Związane z nią czynności wykonują z urzędu: zastępcy kierownika, główny księgowy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki, jak również inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

Resortowa kontrola działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych ma na celu:

- badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,

- badanie efektywności działania i realizacji zadań jednostek,

Strony