W zakresie działalności inwestycyjnej bank wykorzystuje do celów analityczno-kontrolnych wyniki wstępnej analizy zamierzeń inwestycyjnych, przeprowadzanej w związku z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie kredytu. Analiza na tym etapie zmierza do oceny m.in. przygotowania inwestycji do realizacji (posiadanie dokumentacji projektowej, zapewnienie wykonawstwa i dostaw inwestycyjnych, przestrzeganie obowiązujących cykli budowy itp.) oraz celowości i efektywności inwestycji,

Aparat bankowo-kredytowy stanowi jedno z ogniw systemu finansowego, przy czym jego rola i funkcje przejawiają się nie tylko w świadczeniu na rzecz jednostek gospodarczych usług: prowadzenie rachunków bankowych, na których lokują one swoje fundusze pieniężne, przeprowadzanie rozliczeń z tytułu dostaw, robót i usług, jak i w zasilaniu jednostek gospodarczych w środki płatnicze w postaci kredytów, lecz także w aktywnym pobudzaniu efektywności działalności gospodarczej.

Remonty produkcyjnych środków trwałych finansowane są w ciężar kosztów, zaś remonty środków trwałych związanych z zakładową działalnością socjalną stanowią bieżące wydatki działalności socjalnej. Podobnie remonty zakładowych budynków mieszkalnych finansowane są ze środków obrotowych w ciężar kosztów eksploatacji budynków.

Kredyt podstawowy przyznaje się na okres roku kalendarzowego lub na okres 4 kwartałów nie pokrywających się z rokiem kalendarzowym - w drodze umowy między bankiem a przedsiębiorstwem. Dokumentem stwierdzającym zawarcie umo- „ wy są: wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie kredytu wraz z uzasadnieniem i zawiadomienie banku o jego przyznaniu, z podaniem warunków, na jakich kredyt został przedsiębiorstwu przyznany.

Zyski nieprawidłowe, w tym nadmierne, podlegają przekazaniu do budżetu. Podziałowi na odpisy na fundusz premiowy kierownictwa i fundusz. Zapasy bieżące i nieprawidłowe, z wyjątkiem produkcji nie- zakończonej i(w toku) oraz należności nie sfinansowane funduszami własnymi w obrocie i pasywami zmniejszającymi potrzeby kredytowe , finansowane są kredytem bankowym.

W jednostkach inicjujących, podobnie jak w przedsiębiorstwach działających na zasadach „starego” systemu ekonomiczno-finansowego, zysk stanowi końcowy element podziału akumulacji finansowej, która zmniejszona m.in. o narzuty na fundusz płac od sumy należnych pracownikom wynagrodzeń i oprocentowanie funduszu statutowego w środkach trwałych, a zwiększona m.in. o dotacje przedmiotowe - stanowi wynik finansowy brutto.

Zysk przedsiębiorstwa należącego do pierwszej grupy (do tej grupy należy w chwili obecnej większa część przedsiębiorstw budowlano-montażowych) w pierwszej kolejności podlega podziałowi na następujące cele:

- 1) oprocentowanie środków trw7ałych,

- 2) spłatę kredytu zaciągniętego na inwestycje,

- 3) wpłatę na fundusz efektów wdrożeniowych lub na inne cele, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonywanie takich odpisów,

Tę część funduszów przedsiębiorstwa określa się też mianem funduszów własnych. Pozostałe pokrycie środków przedsiębiorstwa, stanowiące jego zobowiązania (głównie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, nie- pokrytych zobowiązań za dostawy materiałów itp.) określa się mianem fundusze obce. W stosunku do zobowiązań istnieje obowiązek ich spłaty w ustalonych terminach (zob. tab. 14-3 na str. 329).

Część środków gospodarczych w postaci zasobów środków trwałych oraz określonego zapasu środków obrotowych jest trwale związana z przedsiębiorstwem. Nie może więc być wycofana z przedsiębiorstwa bez zahamowania jego działalności. Pozostała część jego środków ma charakter zmienny, po prostu zależy od przejściowych, zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży itp.

Jak wiadomo, przedsiębiorstwo państwowe jest jednostką ekonomicznie wyodrębnioną w następstwie wyposażenia go - z ogólnospołecznych zasobów - w odpowiednie środki. Zasilanie w środki działania może przybrać dwojaką formę: przydziału rzeczowego oraz przydziału środków pieniężnych potrzebnych na zakup środków pracy i przedmiotów pracy oraz innych zapasów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. W tym drugim przypadku w grę mogą wchodzić trzy formy zasilania w środki pieniężne:

Strony