Pozwijanie , Pmca równomierna Zanikanie pracy równomiernej pracy równomier nei wany będzie na działce trzeciej, na działce drugiej odbywać się będzie układanie rurociągu, a na działce pierwszej wykop będzie zasypywany. W dalszym ciągu cykl ten powtarza się.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, jak metodę pracy równomiernej można zastosować do zaprojektowania organizacji pracy na pojedynczym obiekcie. Podstawowym warunkiem, umożliwiającym zastosowanie pracy równomiernej jest podział obiektu (budynku) na działki. Przez działkę będziemy rozumieli określoną jego część (część kondygnacji, sekcja itp.), na której będą wykonywane kolejno roboty.

Metoda równoległego wykonywania robót (patrz rys. 16-1B) polega na jednoczesnym rozpoczęciu pracy na wszystkich obiektach. Powoduje to maksymalne zatrudnienie brygad roboczych i koncentrację maszyn oraz materiałów na budowie. Zastosowanie tej metody uniemożliwia planowe przechodzenie brygad roboczych z jednych obiektów na drugie. W związku z tym poszczególne brygady po wykonaniu swych prac muszą przechodzić na inne płace budów.

Ważnym czynnikiem kształtującym wydajność pracy w budownictwie jest racjonalne zorganizowanie stanowiska roboczego. Sposób zorganizowania zależy od rodzaju robót, które będą na tym stanowisku wykonywane, jak również od rodzaju zastosowanych maszyn i urządzeń. Ogólnie można przyjąć, że organizacja stanowiska roboczego obejmuje następujące zasadnicze czynniki:

- 1) wydzielenie odpowiedniej przestrzeni, wystarczającej na swobodne poruszanie się i wykonywanie czynności roboczych,

Przy wykonywaniu robót systemem zespołowym możemy osiągnąć pełne wykorzystanie zawodowych umiejętności robotników wykwalifikowanych, ponieważ wykonują oni jedynie czynności wymagające ich kwalifikacji. Wszelkie prace pomocnicze wykonują wchodzący w skład zespołu robotnicy niewykwalifikowani. Robotnicy niewykwalifikowani, dzięki stałej współpracy z robotnikami o wyższych kwalifikacjach zwiększają swe umiejętności zawodowe.

Rozwój mechanizacji, prefabrykacji i związanego z tym uprzemysłowienia budownictwa stwarza konieczność projektowania organizacji produkcji budowlanej. Dotyczy to produkcji budowlanej w miejscu powstawania, a więc na placu budowy, ewentualnie w zakładach produkcji pomocniczej zaplecza produkcyjnego, np. w zakładach prefabrykacji. Przy obecnym poziomie budownictwa projektowanie organizacji produkcji jest tak samo nieodzownym czynnikiem realizacji budowy, jak np.

Projekt organizacji robót jest rozwinięciem elementów projektu organizacji i technologii budowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.

W odróżnieniu od projektu organizacji i technologii budowy - który służy zarówno inwestorowi jak i wykonawcy - projekt organizacji robót przeznaczony jest wyłącznie dla bezpośrednich wykonawców, budowy: kierownika budowy, kierownika robót, majstra i brygadzisty.

Harmonogram taki ma zazwyczaj formę harmonogramu dyrektywnego, który będzie omówiony w dalszym ciągu niniejszego rozdziału. Plan rzeczowy obejmuje zestawienie podstawowych asortymentów robót w odpowiadających im jednostkach technicznych, w rozbiciu na poszczególne obiekty, oraz zestawienie zbiorcze tych robót w podziale rocznym i kwartalnym. Plan rzeczowy określa więc jednoznacznie wielkość zadań związanych z realizacją inwestycji.

Na podstawie wytycznych realizacji inwestycji sporządza się projekt organizacji i technologii budowy. Projekt ten, stanowiący rozwinięcie wytycznych realizacji inwestycji, wykonuje się przeważnie dla całości przedsięwzięcia inwestycyjnego, służy on inwestorowi do ustalenia zadań i limitów oraz kontroli wykonania, a wykonawcy do przygotowania i realizacji produkcji na budowie, " Do podstawowych elementów tego projektu zalicza się:

- 1) harmonogram realizacji i finansowania inwestycji,

Postępujące stale uprzemysłowienie budownictwa wyraża się przede wszystkim w:

- rozwoju prefabrykacji elementów budowlanych,

- kompleksowej mechanizacji oraz

- zastosowaniu doskonalszych metod technologicznych i organizacji pracy.

Strony