Niektóre spośród przekazywanych wskaźników mają charakter dyrektywny, np. spis oraz terminy przekazywania ważniejszych zakończonych zadań lub obiektów w generalnym lub częściowym wykonawstwie, osobowy fundusz płac czy bezosobowy fundusz płac inne mają charakter informacyjny, .pomocniczy. Zadania dyrektywne są czynnikami determinującymi plan przedsiębiorstwa, ale nie uwalniają go od samodzielnego ujawniania potrzeb użytkowników i wyboru środków ich zaspokajania.

Przy opracowywaniu planu techniczno-ekonomicznego trzeba brać pod uwagę nie tylko obowiązujące zasady działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz obowiązujące przepisy i wytycz- ne o charakterze metodycznym . Punktem wyjścia do prac nad projektem planu techniczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa są:

- założenia do planu 5-letniego, a zwłaszcza dotyczący danego roku jego wycinek,

Przez plan techniczno-ekonomiczny rozumie się szczegółowy roczny plan gospodarczy, opracowywany przez przedsiębiorstwo na podstawie otrzymanych zadań wynikających z rocznego narodowego planu gospodarczego. Plan techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstwa - stanowiąc odzwierciedlenie podstawowych założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego (NPSG) - nie jest jednak wycinkiem planu centralnego.

Kierownik jednostki sprawuje osobiście ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej. Związane z nią czynności wykonują z urzędu: zastępcy kierownika, główny księgowy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki, jak również inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

Resortowa kontrola działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych ma na celu:

- badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,

- badanie efektywności działania i realizacji zadań jednostek,

W zakresie działalności inwestycyjnej bank wykorzystuje do celów analityczno-kontrolnych wyniki wstępnej analizy zamierzeń inwestycyjnych, przeprowadzanej w związku z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie kredytu. Analiza na tym etapie zmierza do oceny m.in. przygotowania inwestycji do realizacji (posiadanie dokumentacji projektowej, zapewnienie wykonawstwa i dostaw inwestycyjnych, przestrzeganie obowiązujących cykli budowy itp.) oraz celowości i efektywności inwestycji,

Aparat bankowo-kredytowy stanowi jedno z ogniw systemu finansowego, przy czym jego rola i funkcje przejawiają się nie tylko w świadczeniu na rzecz jednostek gospodarczych usług: prowadzenie rachunków bankowych, na których lokują one swoje fundusze pieniężne, przeprowadzanie rozliczeń z tytułu dostaw, robót i usług, jak i w zasilaniu jednostek gospodarczych w środki płatnicze w postaci kredytów, lecz także w aktywnym pobudzaniu efektywności działalności gospodarczej.

Remonty produkcyjnych środków trwałych finansowane są w ciężar kosztów, zaś remonty środków trwałych związanych z zakładową działalnością socjalną stanowią bieżące wydatki działalności socjalnej. Podobnie remonty zakładowych budynków mieszkalnych finansowane są ze środków obrotowych w ciężar kosztów eksploatacji budynków.

Kredyt podstawowy przyznaje się na okres roku kalendarzowego lub na okres 4 kwartałów nie pokrywających się z rokiem kalendarzowym - w drodze umowy między bankiem a przedsiębiorstwem. Dokumentem stwierdzającym zawarcie umo- „ wy są: wniosek przedsiębiorstwa o przyznanie kredytu wraz z uzasadnieniem i zawiadomienie banku o jego przyznaniu, z podaniem warunków, na jakich kredyt został przedsiębiorstwu przyznany.

Zyski nieprawidłowe, w tym nadmierne, podlegają przekazaniu do budżetu. Podziałowi na odpisy na fundusz premiowy kierownictwa i fundusz. Zapasy bieżące i nieprawidłowe, z wyjątkiem produkcji nie- zakończonej i(w toku) oraz należności nie sfinansowane funduszami własnymi w obrocie i pasywami zmniejszającymi potrzeby kredytowe , finansowane są kredytem bankowym.

Pages