Określenie optymalnego stanu środków produkcji na każdy określony moment, np. dzień jest w praktyce bardzo utrudnione, a nawet wręcz niemożliwe, jeśli chodzi o szerszy zasięg podmiotowy . Przede wszystkim z powodu ustawicznie zmieniających się warunków produkcji: technicznych, organizacyjnych itp. Nade wszystko odgrywają rolę zmieniające się proporcje w zakresie czynników produkcji.

Z kolei przedłużona eksploatacja obiektu ponad okres wyznaczony przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej zmniejsza koszty produkcji o wartość amortyzacji tych obiektów, co ma korzystny wpływ na wynik finansowy.

Z włączania amortyzacji do kosztów własnych produkcji wynika, że im większa jest produkcja, którą uzyskuje się przy użyciu danego środka trwałego (zestawu środków trwałych), tym niższa jest kwota amortyzacji, która obciąża koszt własny jednostki produktu.

Inaczej mówiąc, w związku z rozwojem nowych technologii i organizacji procesów produkcyjnych, a także w związku z koniecznością nie tylko wzbogacania asortymentów produkcji, lecz również ciągłego doskonalenia jej jakości, estetyki itp., niezbędne jest uzbrajanie pracy żywej w coraz doskonalsze i bardziej skomplikowane maszyny i urządzenia techniczne, jako skutek strategii intensywnego rozwoju gospodarki.

Z trwałego na jednostkę zatrudnionej w produkcji pracy żywej relacja ta obrazuje również przeciętne wyposażenie pracy żywej w środki pracy stop sunek - oznacza przeciętną wielkość produkcji na jednostkę zatrudnionej

P w produkcji pracy żywej, czyli wydajność pracy żywej stosunek - oznacza przeciętną wielkość produkcji na jednostkę majątku trwałego, czyli jego produktywność odwrotność tej relacji wyraża kapitalochłonność produkcji.

Gospodarkę funduszem płac trzeba oceniać w powiązaniu z polityką zatrudnienia, polityką płac, wzrostem wydajności pracy itp. W szczególności chodzi o ustalenie, jakie były przyczyny przyrostu średniej płacy i w jakim związku pozostaje ona z przyrostem wydajności pracy, jakie i dlaczego występowały trudności w gospodarce płacami i jaki wywarło to wpływ na ruch zatrudnienia (płynność kadr)? Czy i dlaczego nastąpiło przekroczenie planowanego funduszu płac? Jak gospodarowano funduszem bezosobowym?

Konieczne więc są dokładne i sprawdzone ustalenia: stanu struktury i dynamiki zatrudnienia jakie i jak duże były przyczyny zmian w zatrudnieniu, rozmieszczeniu i strukturze zawodowej załogi (w tym inżynierów i techników oraz robotników zamiejscowych), jak zmiany te wiązały się ze zmianami w wielkości produkcji jaki był stopień płynności kadr i jakie środki zaradcze przedsięwzięto dla jej zahamowania, jakie zmiany nastąpiły w przeciętnych kwalifikacjach załogi (np.

Gospodarowanie czynnikiem ludzkim i funduszem płac jest bardzo trudnym zadaniem (czynniki te ściśle wiążą się z wykonaniem zadań produkcyjnych). Toteż jednym z podstawowych warunków wysokiej efektywności działalności każdego z podukładów i całego układu (przedsiębiorstwa) jest prawidłowa polityka zatrudnienia, sprzyjająca prawidłowej i terminowej realizacji zadań produkcyjnych.

W dalszym ciągu należy zbadać zgodność asortymentów produkcji z warunkami sprecyzowanymi w umowach oraz terminowość oddawania inwestycji (robót) do użytku. Trzeba także wskazać, jakie czynniki i dlaczego wywarły istotny wpływ na zmiany jakości produkcji (poprawa jakości lub jej pogorszenie), na konieczność robót poprawkowych itp. przedsiębiorstwo produkcyjnych środków trwałych (np. 100 min zł) otrzymamy:

Udział zatrudnienia w przyroście produkcji uzyskuje się przez podzielenie wskaźnika wzrostu zatrudnienia przez wskaźnik wzrostu produkcji. A zatem przyjmując: wzrost produkcji - 8,2% wzrost zatrudnienia - 4,4% otrzymamy:

Posługując się tak zwaną „metodą reszty”, wydajność pracy obliczamy jako różnicę między liczbą 100, a liczbą określającą udział wzrostu zatrudnienia w przyroście produkcji. W naszym (uproszczonym) przykładzie różnica ta wyniesie:

Produkcję czystą oblicza się przez odjęcie od produkcji globalnej kosztów materialnych i amortyzacji. Produkcja czysta brutto jest to wartość produkcji czystej z dodaniem amortyzacji.

Pages