Harmonogramem budowlanym nazywamy opracowanie ilustrujące planowy przebieg realizacji budowy. Jego celem jest wzajemne uzgodnienie współzależnych elementów organizacji robót oraz przedstawienie ich przebiegów lub powiązań zależnie od czasu, ilości, rodzaju i miejsca wykonywania.

Celem etapowania inwestycji jest uzyskanie optymalnych efektów ekonomicznych, wynikających z oddania do użytku części danej inwestycji, podczas gdy pozostała jej część jest nadal realizowana. Na przykład dotyczyć to może oddania do użytku części zakładu przemysłowego, w której może odbywać się produkcja (oddanie do użytku kompleksu rozruchowego).

Tedretycznie zaprojektowanie czasu trwania budowy (pełnego cyklu produkcyjnego) jest możliwe za pomocą sumowania czasów trwania robót prowadzących (prowadzących cykli asortymentowych). Przyjmujemy, że cykle robót prowadzących dzieli się na stałe i zmienne. Do cykli stałych zaliczamy:

- 1) czas niezbędny do przygotowania i zagospodarowania placu budowy - przyjmuje się 15 dni,

- 2) czas wykonania wykopów - przyjmuje się 15 dni,

Wiemy, że wykonanie budynku składa się z szeregu budowlanych procesów produkcyjnych, obejmujących różne rodzaje robót budowdano-montażow-ych. Stąd długość cyklu produkcyjnego zależy od czasu trwania procesów roboczych wchodzących w jego skład. W każdym jednak wypadku można wyodrębnić jeden rodzaj robót, które decydują o tempie wykonywania pozostałych. Będą to roboty najbardziej skomplikowane pod względem technologicznym, lub najbardziej pracochłonne.

Jak już poprzednio wyjaśniono, podstawą projektowania organizacji budowy i robót są poszczególne części dokumentacji technicznej inwestycji. Toteż od postępu prac nad nimi uzależnia się postęp pracy nad projektem organizacji budowy i robót. Projektowanie organizacji budowy i robót może się odbywać najwyżej równolegle, a nawet z pewnym opóźnieniem, w stosunku do pozostałych części opracowań dokumentacyjnych.

Pozwijanie , Pmca równomierna Zanikanie pracy równomiernej pracy równomier nei wany będzie na działce trzeciej, na działce drugiej odbywać się będzie układanie rurociągu, a na działce pierwszej wykop będzie zasypywany. W dalszym ciągu cykl ten powtarza się.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, jak metodę pracy równomiernej można zastosować do zaprojektowania organizacji pracy na pojedynczym obiekcie. Podstawowym warunkiem, umożliwiającym zastosowanie pracy równomiernej jest podział obiektu (budynku) na działki. Przez działkę będziemy rozumieli określoną jego część (część kondygnacji, sekcja itp.), na której będą wykonywane kolejno roboty.

Metoda równoległego wykonywania robót (patrz rys. 16-1B) polega na jednoczesnym rozpoczęciu pracy na wszystkich obiektach. Powoduje to maksymalne zatrudnienie brygad roboczych i koncentrację maszyn oraz materiałów na budowie. Zastosowanie tej metody uniemożliwia planowe przechodzenie brygad roboczych z jednych obiektów na drugie. W związku z tym poszczególne brygady po wykonaniu swych prac muszą przechodzić na inne płace budów.

Ważnym czynnikiem kształtującym wydajność pracy w budownictwie jest racjonalne zorganizowanie stanowiska roboczego. Sposób zorganizowania zależy od rodzaju robót, które będą na tym stanowisku wykonywane, jak również od rodzaju zastosowanych maszyn i urządzeń. Ogólnie można przyjąć, że organizacja stanowiska roboczego obejmuje następujące zasadnicze czynniki:

- 1) wydzielenie odpowiedniej przestrzeni, wystarczającej na swobodne poruszanie się i wykonywanie czynności roboczych,

Przy wykonywaniu robót systemem zespołowym możemy osiągnąć pełne wykorzystanie zawodowych umiejętności robotników wykwalifikowanych, ponieważ wykonują oni jedynie czynności wymagające ich kwalifikacji. Wszelkie prace pomocnicze wykonują wchodzący w skład zespołu robotnicy niewykwalifikowani. Robotnicy niewykwalifikowani, dzięki stałej współpracy z robotnikami o wyższych kwalifikacjach zwiększają swe umiejętności zawodowe.

Pages