Ogólnie możemy powiedzieć, że proces produkcyjny obejmuje zespół powiązanych ze sobą czynności (operacji) następujących, począwszy od pobrania materiałów z magazynu, przez czynności transportowe, technologiczne, kontrolne itp., aż do przekazania gotowego produktu do magazynu w produkcji budowlanej momentem tym jest przekazanie obiektu (roboty) użytkownikowi, czyli zleceniodawcy. Czynności w procesie produkcyjnym można podzielić na trzy podstawowe grupy, a mianowicie:

Należy jednak pamiętać, że w przedsiębiorstwie budowlanym, podobnie jak w zakładzie przemysłowym, rozmiary produkcji uwarunkowane są podażą czynników produkcji. Ale w produkcji budowlanej występuje większa elastyczność w tym zakresie.

Roboty wykończeniowe, jako roboty wymagające dużego nakładu pracy, mają zasadniczy wpływ na długość cyklu produkcyjnego budoWy. W związku z tym dąży się do wykonania znacz- nej części robót wykończeniowych w wytwórni elementów prefabrykowanych. Powstające np. w kraju „fabryki domów” mają oddziały robót wykończeniowych, gdzie z reguły wykonywane są na elementach warstwy faktury.

W celu poznania metody organizacji robót montażowych budynku przemysłowego omówimy podstawowe fragmenty dokumentacji montażu hali przemysłowej z żelbetowych elementów' prefabrykowanych. W oma wdanym przykładzie przyjęto rozdzielczą metodę montażu, gdyż przewiduje się na przestrzeni całego budynku kolejny montaż poszczególnych rodzajów elementów.

Realizacja budynków z elementów prefabrykowanych stawia ostre wymagania nie tylko w zakresie dokładności wymiarowych samych elementów, lecz również dokładności ich montażu. W czasie montażu budynku niezbędna jest kontrola dokładności tego montażu metodami geodezyjnymi.

W uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym a więc głównie w budownictwie wielkoblokowym i wielkopłytowym, stosowany bywa zazwyczaj kompleksowy system organizacji montażu w odniesieniu do poszczególnych działek montażowych.

Jednym z zasadniczych warunków sprawnego przebiegu wykonawstwa w budownictwie uprzemysłowionym jest system pracy brygad kompleksowych. Wynika to z powiązania poszczególnych czynności oraz ich wzajemnego uzależnienia. Ten system pracy powoduje wspólne zainteresowanie ekonomiczne, co dodatkowa wypływa na dobre zharmonizowanie prac, unikanie przestojów i właściwe wykorzystanie sprzętu. Ważne jest, aby w skład brygady kompleksowej wchodzili również operatorzy.

Niezależnie od wyżej podanych metod organizacji montażu mogą mieć zastosowanie również metody specjalne, polegające na zmontowaniu całej konstrukcji (lub głównie jej części) na terenie budowy, a następnie ustawieniu tak zmontowanej konstrukcji na miejscu przewidzianym w projekcie. Specjalne metody montażu mają przeważnie zastosowanie do tego typu obiektów, jak np. zbiorniki, maszty, przęsła mostu itp.

Uprzemysłowienie budownictwa polega na przeniesieniu jak największej liczby procesów budowlanych z przyobiektowego placu budowy do zakładów produkcji pomocniczej w tych warunkach plac budowy zostaje przekształcony na plac montażu dostarczanych elementów.

Przy stosowaniu metody pracy równomiernej w robotach żelbetowych istotne znaczenie ma możność racjonalnego gospodarowania deskowaniem. Liczbę obrotów deskowań określa się graficznie lub analitycznie.

Pages