Rozwój mechanizacji, prefabrykacji i związanego z tym uprzemysłowienia budownictwa stwarza konieczność projektowania organizacji produkcji budowlanej. Dotyczy to produkcji budowlanej w miejscu powstawania, a więc na placu budowy, ewentualnie w zakładach produkcji pomocniczej zaplecza produkcyjnego, np. w zakładach prefabrykacji. Przy obecnym poziomie budownictwa projektowanie organizacji produkcji jest tak samo nieodzownym czynnikiem realizacji budowy, jak np.

Projekt organizacji robót jest rozwinięciem elementów projektu organizacji i technologii budowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.

W odróżnieniu od projektu organizacji i technologii budowy - który służy zarówno inwestorowi jak i wykonawcy - projekt organizacji robót przeznaczony jest wyłącznie dla bezpośrednich wykonawców, budowy: kierownika budowy, kierownika robót, majstra i brygadzisty.

Harmonogram taki ma zazwyczaj formę harmonogramu dyrektywnego, który będzie omówiony w dalszym ciągu niniejszego rozdziału. Plan rzeczowy obejmuje zestawienie podstawowych asortymentów robót w odpowiadających im jednostkach technicznych, w rozbiciu na poszczególne obiekty, oraz zestawienie zbiorcze tych robót w podziale rocznym i kwartalnym. Plan rzeczowy określa więc jednoznacznie wielkość zadań związanych z realizacją inwestycji.

Na podstawie wytycznych realizacji inwestycji sporządza się projekt organizacji i technologii budowy. Projekt ten, stanowiący rozwinięcie wytycznych realizacji inwestycji, wykonuje się przeważnie dla całości przedsięwzięcia inwestycyjnego, służy on inwestorowi do ustalenia zadań i limitów oraz kontroli wykonania, a wykonawcy do przygotowania i realizacji produkcji na budowie, " Do podstawowych elementów tego projektu zalicza się:

- 1) harmonogram realizacji i finansowania inwestycji,

Postępujące stale uprzemysłowienie budownictwa wyraża się przede wszystkim w:

- rozwoju prefabrykacji elementów budowlanych,

- kompleksowej mechanizacji oraz

- zastosowaniu doskonalszych metod technologicznych i organizacji pracy.

Dokumentacja, o której mowa, dotyczy zadania inwestycyjnego, które z reguły obejmuje kilka obiektów. pie prefabrykatów podany jest również termin ich dostawy na budowę. Zapotrzebowanie maszyn i sprzętu sporządza się na podstawie ich zestawienia oraz harmonogramów, które są zawarte w projektach organizacji budowy i robót. Zapotrzebowanie podaje nazwy maszyn lub sprzętu, ich charakterystykę techniczną i liczbę.

- Dokumentacja inwestycji stanowi podstawą jej realizacji i służy do:

- sporządzania zapotrzebowania środków produkcji,

- przygotowania i organizacji budowy,

- oznaczenia zakresu robót i metod ich wykonania,

- odbioru, rozliczenia i przekazania obiektu inwestycji.

Rysunki do robót dodatkowych powinny być podpisane przez inspektora nadzoru i przechowywane jako część składowa rysunków wykonawczych (zostaną one załączone do rachunku ostatecznego).

W toku wykonywania robót należy nanosić na rysunki robocze wszelkie zmiany zachodzące w czasie budowy. Mogą to być zmiany wywołane np. przez stosowanie innych przekrojów stali niż przewidziane w projekcie. W każdym takim wypadku do rysunków powinno być dołączone uzasadnienie zmiany z powołaniem się na dziennik budowy i książkę obmiarów oraz obliczenia statyczne albo na instrukcję lub album zmiennych konstrukcji itp.

Sprawdzanie kompletności dokumentacji jest szczególnie istotne w razie realizacji bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, np. w zakresie budownictwa przemysłowego, gdzie niezależnie od dokumentacji budowlanej i branż związanych (np. instalacja) istnieje dokumentacja dotycząca wyposażenia technologicznego zakładu.

Dokumentacja podlega również sprawdzeniu pod względem formalnym, to znaczy np. czy jest zatwierdzona przez upoważnione organy.

Pages