Właściwe wykorzystanie dokumentacji inwestycji gwarantuje odpowiednią realizację danej inwestycji, a w konsekwencji decyduje o właściwych cechach lub parametrach przyszłej jej eksploatacji.

Obieg dokumentacji i gospodarowanie nią w przedsiębiorstwie budowlanym może mieć dość różne formy zależnie od następujących czynników:

- rodzaju i wielkości inwestycji,

- formy organizacyjnej jednostki realizującej zadanie,

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego jako realizatora inwestycji największe i pierwszoplanowe znaczenie mają te części dokumentacji, które stanowią bezpośrednią podstawę organizowania, planowania, a następnie realizacji budowy. W tej części podręcznika używać będziemy poznanych upszed- nio określeń, a mianowicie:

- budowa - oznacza zadanie inwestycyjne jako wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsięwzięcia inwestycyjnego,

Pełna i wszechstronna ocena stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wymaga prowadzenia badań nie tylko w ujęciu statycznym (na określoną datę), lecz także porównawczo: a więc w ujęciu dynamicznym w czasie i między przedsiębiorstwami (badania międzyzakładowe).

Analizę stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej należy prowadzić w powiązaniu z ustaleniami analizy zapasów materiałowych, produkcji niezakończonej, stanu należności i zobowiązań oraz wyników finansowych. Chodzi bowiem o ocenę prawidłowości, wysokości i sposobu pokrycia poszczególnych grup składników majątkowych, a- zwłaszcza środków obrotowych - własnymi i obcymi funduszami w postaci: kredytów bankowych i innych zobowiązań, głównie z.

Poza wynikami powstającymi w przedsiębiorstwie w związku z działalnością operacyjną i pozaoperacyjną występują także wyniki z przyczyn nadzwyczajnych, a więc nadzwyczajne straty i nadzwyczajne zyski.

Analiza powinna doprowadzić do ustalenia, w jakiej mierze każdy z wymienionych czynników wpływa na występujące odchylenia oraz określić ich charakter.

Istotne jest przy tym zbadanie kosztów jednostkowych i rozliczeń wybranych budów {rodzajów budownictwa) oraz wyrobów albo usług produkcji pomocniczej z uwzględnieniem wpływu poszczególnych czynników działających na wysokość kosztów ogółem oraz struktury poszczególnych składników.

Analiza organizacji przedsiębiorstwa oraz metod zarządzania polega na badaniu jego struktury organizacyjnej oraz prawidłowości powiązań poszczególnych komórek z punktu widzenia:

- możliwości sprawnego funkcjonowania całego układu produkcyjnego oraz należytego rozgraniczenia odpowiedzialności poszczególnych jego ogniw (podukładów), ’

- aparatu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,

Badania w zakresie zapasów materiałowych prowadzi się zazwyczaj dwoma sposobami: w wyrażeniu wartościowym, obejmującym całość zapasów i zużycia ten sposób daje ogólny pogląu i pozwala porównać np. stan z planem i okresem poprzednim oraz pozwala wysunąć pewne ogólniejsze wnioski. Jednakże na podstawie. globalnych wielkości nie można wysunąć konkretnych środków organizacyjnych i ekonomicznych.

Obliczone współczynniki orientują o kierunkach zmian - korzystnych lub niekorzystnych. I tak, wzrost współczynnika produktywności w porównaniu z planem i poprzednimi okresami oznacza lepsze wykorzystanie środków produkcji.

Pages