Niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego za wdrożony projekt wynalazczy twórca otrzymuje odrębne wynagrodzenie za dostarczoną dokumentację dotyczącą projektu oraz zwrot udokumentowanych kosztów badań, wykonanie modelu lub prototypu.

Przez działalność racjonalizatorską i wynalazczą robotnicy, technicy, inżynierowie i pracownicy naukowi - usprawniając i doskonaląc istniejące systemy i metody pracy, maszyny i urządzenia oraz rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne - przy' czyniają się do podnoszenia poziomu techniki i rozwoju gospodarki narodowej.

W uzasadnieniu tej metody podkreśla się, że wzrost technicznego uzbrojenia pracy żywej powoduje nie tylko absolutny spadek liczby zatrudnionych, ale - będąc podstawą efektywniejszego wykorzystania siły roboczej - prowadzi do wzrostu wydajności pracy. Wychodząc z tej przesłanki wskazuje się, że wydajność pracy jest jednym z ważniejszych mierników postępu technicznego.

Postęp techniczny wyraża się w przechodzeniu od niższego do wyższego poziomu technicznego. Określa on stan techniki wytwarzania lub cechę techniczną produktu. Toteż chcąc mierzyć postęp techniczny trzeba ustalić poziom techniczny danego układu produkcyjnego, co sprowadza się do ustalenia poziomu technicznego procesu produkcyjnego oraz technicznego poziomu produkcji {produktów).

Zastosowanie w budownictwie nowych materiałów i tworzyw sztucznych ma na celu złagodzenie deficytu niektórych materiałów klasycznych (np. drewna) oraz uprzemysłowienie robót wykończeniowych.

Obecnie wprowadza się do budownictwa, w szerokim zakresie, automatyzację procesów roboczych. Polega ona na zastosowaniu maszyn nie wymagających sterowania nimi przez operatora. Jako przykład automatyzacji wymienić można urządzenie dozujące składniki mieszanki betonowej w centralnej wytwórni betonu.

Mechanizacja ma również decydujące znaczenie w robotach ziemnych, które podobnie jak transport są obecnie niemal w 100% zmechanizowane. Również inne roboty, wymagające znacznego wysiłku fizycznego, np. przygotowanie masy betonowej z. zapraw, cięcie i gięcie stali, kruszenie i przesiewanie kruszywa są w wysokim stopniu zmechanizowane.

Oprócz prefabrykacji, podstawowym czynnikiem postępu technicznego w produkcji budowlanej jest mechanizacja procesów budowlanych. Bez tych dwTóch decydujących czynników żaden postęp w budownictwie nie byłby możliwy.

Stosowanie elementów prefabrykowanych wpływa wydatnie na skrócenie cyklu budowy. Czas trwania budowy z elementów prefabrykowanych jest kilkakrotnie krótszy niż czas trwania budowy realizowanej metodami tradycyjnymi.

W ostatnich latach zagadnienie prefabrykacji wystąpiło u nas również w dziedzinie robót instalacyjnych. Początkowo ograniczano się do prefabrykacji węzłów sanitarnych (węzłem sanitarnym nazywamy kompletną instalację rurową wykonaną w po-

Prefabrykacja budowlana polega na wykonywaniu gotowych elementów budowlanych, zwanych prefabrykatami, poza miejscem ich wbudowania w konstrukcję, tj. w specjalnych zakładach prefabrykacji. Montaż prefabrykatów, tzn. wbudowanie ich w konstrukcję, odbywa się z reguły za pomocą urządzeń mechanicznych (metodą suchą) z minimalną ilością procesów mokrych i to bez zastosowania rusztowań i deskowań lub z użyciem ich w nieznacznym stopniu.

Pages