Przyjęcie współczynnika korekty 1,0 oznacza, że fundusz płac może wzrastać proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Współczynnik w tej wysokości (1,0) stosuje się dla tej części działalności przedsiębiorstwa, której produkty (usługi) są pożądane w ilościach ponadplanowych i mają zbyt na rynku krajowym bądź za granicą.

Globalny fundusz płac wszystkich zatrudnionych stanowi podstawową pozycję bilansu dochodów i wydatków ludności, który służy m.in. do zharmonizowania wydatków ludności, zależnych oczywiście od dochodów, z masą i strukturą towarów i usług przeznaczonych w danym okresie do indywidualnej konsumpcji. Ma to istotne znaczenie, ponieważ warunkuje zachowanie równowagi wspomnianego bilansu, stabilizację siły nabywczej pieniądza oraz poziom kosztów utrzymania.

Zachętę do osiągania powyższych celów stanowi uzależnienie ruchu płac przedsiębiorstwa od przyrostu produkcji dodanej oraz powiązanie materialnych korzyści kierownictwa jednostki gospodarczej z ekonomicznością działania przez przyjęcie zasady, że źródłem tworzenia funduszu premiowego kierownictwa jest zysk.

Płace przedsiębiorstwa są objęte planem funduszu płac, w którym uwzględnia się wszystkie rodzaje płac. Plan sporządza się oddzielnie dla osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Zakładowy fundusz socjalny. Zakładowy fundusz socjalny, na który odpisy zalicza się do kosztów zakładu pracy, pzeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin, a w szczególności:

- wczasów pracowniczych,

- wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- wypoczynku niedzielnego i świątecznego oraz turystyki,

- placówek kulturalno-oświatowych,

- pracowniczych ogródków działkowych,

Zakładowy fundusz nagród. W państwowych jednostkach organizacyjnych tworzy się zakładowy fundusz nagród, który zalicza się do kosztów zakładu pracy. Pracownik ma prawo do nagrody z zakładowego funduszu nagród, jeżeli przepracował nienagannie w jednym zakładzie pracy cały rok kalendarzowy, a w tych jednostkach, w których rozliczenie następuje w innych okresach - odpowiednio - rok obrachunkowy.

W razie zmniejszenia funduszu premiowego (zaliczki na fundusz premiowy) w związku z nieterminowym wykonaniem zadań rzeczowych, pozostającą do wypłaty część funduszu premiowego (zaliczki na fundusz premiowy) przeznacza się w pierwszym rzędzie dla pracowników budów (zakładów), które terminowo wykonały zadania rzeczowe.

Zaszeregowanie pracowników do poszczególnych kategorii stawek płac zasadniczych (których jest 20) dokonuje się na podstawie taryfikatora kwalifikacyjnego. Miesięczne stawki płacy zasadniczej stanowią podstawę do obliczania pracownikom umysłowym:

- premii,

- dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, na drugiej lub trzeciej zmianie, w niedzielę i święta wolne od pracy oraz porze nocnej.

- dodatków dla kierowników budów i ich zastępców za pracę na dwie lub trzy zmiany.

W systemie czasowym wysokość wynagrodzenia pracowników zależy od czasu przepracowanego przez niego i kategorii jego osobistego zaszeregowania na podstawcie taryfikatora kwalifikacyjnego. Przy stawce godzinowej prace zasadnicze obejmują wyłącznie wynagrodzenie za godziny przepracowane. Przy stawce dniówkowej uwzględnia się wynagrodzenie za każdą przepracowaną dniówkę, bez potrącenia należności za godziny opuszczone w ciągu dnia roboczego z przyczyn usprawiedliwionych.

Wynagrodzenie za roboty wykonane w akordzie zryczałtowanym, rozlicza się pomiędzy członków brygady proporcjonalnie do udziału poszczególnych robotników w wykonaniu przedmiotu umowy . Dopuszczalny jest także inny sposób

Pages